Koronavirus – materialnopravni prekluzivni roki

Koronavirus – materialnopravni prekluzivni roki

Objavil/-a Administrator v Aktualno 17 mar 2020

 

Sodišča, roki, naroki in epidemija

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zaradi nastanka izrednega dogodka, tj. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus,  dne 13. 3. 2020, št. Su 315/2020, sprejelo Odredbo o posebnih ukrepih.  Odredba določa:

Vsa sodišča v Sloveniji bodo od 16. 3. 2020 dalje opravljala naroke in odločala samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. členu Zakona o sodiščih.

Kot nujne zadeve se po zgoraj navedenem členu štejejo:

– preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
– postopek v zadevah zavarovanja,
– izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
– nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
– menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
– spori za objavo popravka objavljene informacije,
– popis zapustnikovega premoženja,, razen v primerih, ko je vzrok smrti zapustnika zaradi okužbe s koronavirusom ali je vzrok smrti neznan,
– zadeve prisilne poravnave in stečaja,
– druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se prekličejo.

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

– ne smejo vstopati v sodne stavbe;
– vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno;
– za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi bodo trajali do javno objavljenega preklica, vendar največ do 16. 5. 2020 (zakon trajanje ukrepov omejuje na dva meseca).

Odredba Vrhovnega sodišča vpliva samo na procesne roke, ne pa tudi na materialnopravne roke.

Ključno je vprašanja, kdaj teče procesni in kdaj materialni rok za pravno sredstvo?

Pravna teorija deli roke na materialne in procesne; zakonske in sodne; subjektivne in objektivne; prekluzivne in instrukcijske ter podaljšljive in nepodaljšljive. Materialni roki veljajo za uveljavljanje materialnih pravic, ki jih daje upravičencem materialni predpis. Z uveljavljanjem te pravice se začne postopek na sodišču. Procesni roki pa so roki, ki jih daje procesni zakon za opravljanje določenih procesnih dejanj v postopku. Medtem ko se procesni roki (z izjemo rokov, ki so določeni na ure) ne morejo izteči v času, ko sodišče ne dela, pa to ne velja za materialne roke. Za materialne roke okoliščina, ali sodišče določen dan dela ali ne, ni pravno relevantno dejstvo.

Zato je odgovor na zastavljeno vprašanje treba iskati v pravni naravi roka. Materialni roki so praviloma določeni v materialnih predpisih, procesni roki pa v procesnih predpisih, vendar zakonodajalec glede tega ni vedno dosleden. Odločilna je samo narava roka, to je, kakšna pravica se daje z določenim rokom ter kakšne so posledice zamude roka.

V vsakem primeru zato priporočamo, da se v primeru obravnave in dvoma o teku rokov posvetujete, ker ima zamuda materialnega roka za posledico izgubo pravice.

Borut Škerlj, odv.