Koronavirus, spremenjene okoliščine in pogodbene obveznosti

Koronavirus, spremenjene okoliščine in pogodbene obveznosti

Objavil/-a Administrator v Aktualno 17 mar 2020

Zaradi razglasitve epidemije ob pojavu novega koronavirusa SARS-CoV-2 po Zakonu o nalezljivih boleznih  bo prišlo do težav pri pravočasni in popolni izpolnitvi medsebojnih dvostranskih obveznosti po pogodbah med naročniki in dobavitelji. Mnoge pogodbe utrjujejo razmerja z določitvijo penalov za neizpolnitev. Epidemija je zarezala v proizvodnje in logistične procese. Obstaja nevarnost, da bo penale potrebno plačati. Nastala je situacija, ki jo pravni red ureja s pravili o spremenjenih okoliščinah.

Obligacijski zakonik določa možnost razveze ali spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin.

Predpostavke za uveljavitev razveze pogodbe: če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe (člen 112 Obligacijskega zakonika).

Razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila. Epidemije pred tremi meseci nihče ni pričakoval.

Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti. Če je pogodbenik v zamudi z izpolnitvijo pred razglasitvijo epidemije, potem ni mogoče več zahtevati razveze.

Za uspešno uveljavitev razveze morajo biti izpolnjene kumulativno vse predpostavke.

Stranka, katere izpolnitev je otežena, mora postaviti zahtevek na razvezo pogodbe. To lahko stori s pisnim zahtevkom za razvezo pogodbe. Če zahtevek ni sprejet, mora vložiti tožbo. Lahko se brani tudi z ugovorom, če bo zoper njega vložena tožba, vendar je ta pozicija zanj slabša.

Pravila o spremenjenih okoliščinah ne veljajo, če sta pogodbenika ta pravila iz pogodbe izrecno izključila.

Zakon določa možnost konvalidacije medsebojnega pogodbenega razmerja. Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo. Drugi pogodbenik lahko ponudi drugačno izpolnitev namesto otežene – npr. zmanjšanje dobave ali podaljšanje roka izpolnitve.

Prilagoditev lahko predlaga tudi prizadeta stranka, vendar le-ta učinkuje samo, če jo drugi pogodbenik sprejme.

Če sodišče razveže pogodbo zaradi spremenjenih okoliščin, naloži na zahtevo druge stranke stranki, ki je razvezo zahtevala, da povrne drugi stranki pravičen del škode, ki ji je zaradi razveze pogodbe nastala.

Dolžnost obvestitve: stranka, ki je zaradi spremenjenih okoliščin upravičena zahtevati razvezo pogodbe, mora o tem, da jo namerava zahtevati, obvestiti drugo stranko, brž ko zve, da so nastale takšne okoliščine. Če tega ni storila, odgovarja za škodo, ki jo je druga stranka imela zato, ker je o zahtevi ni pravočasno obvestila.

Borut Škerlj, odv.