Spremenjene okoliščine – razdrtje pogodbe ali sprememba

Spremenjene okoliščine – razdrtje pogodbe ali sprememba

Objavil/-a Škerlj, odvetniška pisarna v Aktualno 07 apr 2020

Kako se naj odloči podjetnik glede pogodbenih razmerij zaradi spremenjenih okoliščin v teh turbulentnih časih?

Spremenjene okoliščine – epidemija – uvod

Ob razglasitvi epidemije je zastalo gospodarstvo. Podjetja so pred epidemijo prevzela obveznosti do kupcev in jamčila pravočasno in kvalitetno izpolniti dobave. Dobave so otežene ali onemogočene. Mnogi jamčijo s pogodbenimi kaznimi – penali. Mnogi so izdali bančne garancije. Podjetjem bo šlo za nohte. Reševala se bo lastna koža. Bati se je nizkih udarcev. Rešitev je pravno in vsebinsko pravilna in pravočasna uveljavitev  pravic prizadete stranke zaradi spremenjenih okoliščin in sprememba pogodbenih določil ter sklenitev ANEKSOV.

Po zakonu je možno: ali razdrtje ali sprememba pogodbe ali odstop od pogodbe. Razdrtje pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin nima za posledico odškodninske odgovornosti. Tveganja in škoda se pravično razdelita med oba pogodbenika. Odpoved pogodbe brez sklicevanja na epidemijo pa ima za posledico škodo, odškodninsko odgovornost in obveznost plačati navadno škodo in izgubljeni dobiček.

Opozorilo na posebnosti gospodarske pogodbe pomembne ob epidemiji

Gospodarska pogodba je tista pogodba, pri kateri imata obe stranki položaj gospodarskega subjekta. V gospodarskih pravnih poslih se praviloma sklepajo pisne pogodbe. Možne so ustne, vendar jih pravniki odsvetujemo. V času epidemije in z njo povezanimi tveganji nemožnosti ali nepravočasnosti izpolnitve, npr. dobave blaga, izvedbe storitve, je potrebno izpostaviti sledeča posebna pravila gospodarskih pogodb:

 • (a.) zahteva se profesionalna skrbnost dobrega gospodarstvenika, poznavanje pravil stroke, profesionalna skrbnost pri sklepanju pogodb,
 • (b.) uporaba poslovnih običajev, uzanc, poslovne prakse,
 • (c.) ne velja domneva o oderuških obrestih,
 • (d.) velja domneva solidarne dolžnikove deljive obveznosti, torej tudi za tretjega,
 • (e.) možnost prenosa denarne terjatve, četudi sta se upnik in dolžnik dogovorila o prepovedi prenosa,
 • (f.) porok odgovarja kot porok in plačnik.

Pozorni moramo biti na:

 • (a.) nemožnost ali težave pravočasne in popolne izpolnitve obveznosti po pogodbah med naročniki in dobavitelji,
 • (b.) penale za neizpolnitve ali prepozne dobave,
 • (c.) bančne garancije,
 • (d.) škodo – navadna škoda ali škoda zaradi izgubljenega dobička.

Zaradi razglasitve epidemije je nastala je situacija, ki jo pravni red ureja s pravili določenimi v institutu imenovanem spremenjene okoliščine. Obligacijski zakonik določa možnost razveze ali spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin.

Predpostavke za uveljavitev zahtevka zaradi spremenjenih okoliščin

Predpostavke za uveljavitev spremenjenih okoliščin in posledično razveze pogodbe so:

 • (a.) po sklenitvi pogodbe nastanek okoliščin, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe,
 • (b.) v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in
 • (c.) bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je.

Zato lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe (člen 112 Obligacijskega zakonika).

Kdaj se ni mogoče sklicevati na spremenjene okoliščine:

 Razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila. Epidemije pred tremi meseci nihče ni pričakoval. Višja sila je izkazana in bo pred sodišči možno uspešno uveljavljati spremenjene okoliščine.

Pravila o spremenjenih okoliščinah ne veljajo, če sta pogodbenika ta pravila iz pogodbe izrecno izključila. Potrebno je biti pozoren na vsebino pogodbe, splošnih pogojev poslovanja, drobni tisk, zlasti če so pogodbeni partnerji velike tuje kapitalske družbe in se zavarovati z ustreznim postopkom pred sankcijami z druge strani.

Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti, če je pogodbenik v zamudi z izpolnitvijo pred razglasitvijo epidemije.

Če pa rok izpolnitve pade v čas med epidemijo – nasvet: se naj stranka pravočasno, to je takoj, sklicuje na spremenjene okoliščine in poda zahtevek drugi stranki. Sodna praksa dovoljuje tudi kasnejše sklicevanje, vendar je bolje biti na aktivni strani.

Postopek – zahtevek in tožba

Stranka, katere izpolnitev je otežena, mora postaviti zahtevek na razvezo pogodbe. To lahko stori s pisnim zahtevkom za razvezo pogodbe. Če zahtevek ni sprejet na drugi strani, mora vložiti tožbo. Lahko se brani tudi z ugovorom, če bo zoper njega vložena tožba, npr. za penale, vendar je ta pozicija zanj slabša in po sedanji sodni praksi ni zadostna. Svetujemo nasprotno tožbo z zahtevkom na razdrtje pogodbe. Seveda lahko v zahtevku za razdrtje predlaga spremembo pogodbe, vendar tega ne more iztožiti.

Konvalidacija – ozdravitev pogodbenega razmerja

 Zakon določa možnost konvalidacije (ozdravitve) medsebojnega pogodbenega razmerja.  Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo. Drugi pogodbenik lahko ponudi drugačno izpolnitev namesto otežene – npr. zmanjšanje dobave ali podaljšanje roka izpolnitve. Prilagoditev lahko predlaga tudi prizadeta stranka, vendar le-ta učinkuje samo, če jo drugi pogodbenik sprejme.  Od uspešnosti pogajanj je odvisna možnost sklenitve ANEKSA oz. DODATKA k pogodbi!

 Če ni dogovora za spremembo pogodbe – vključitev sodišča

 Če aneksa ne bo možno skleniti, je potrebno vključiti sodišče. Če bo sodišče razvezalo pogodbo zaradi spremenjenih okoliščin, bo na zahtevo druge stranke naložilo prvi stranki, ki je razvezo zahtevala, da povrne drugi stranki pravičen del škode, ki ji je zaradi razveze pogodbe nastala. Kriterij za višino odškodnine je pravična ocena. Ni odškodnine zaradi izgubljenega dobička, do katerega bi sicer bila upravičena druga stranka, če bi stranka podala samo odpoved pogodbe.

Dolžnost obveščanja

Potrebno je opozoriti na dolžnost obvestitve: stranka, ki je zaradi spremenjenih okoliščin upravičena zahtevati razvezo pogodbe, mora o tem, da jo namerava zahtevati, obvestiti drugo stranko, brž ko zve, da so nastale takšne okoliščine. Če tega ni storila, odgovarja za škodo, ki jo je druga stranka imela zato, ker je o zahtevi ni pravočasno obvestila.

Zaključek

Kdaj ni mogoče uveljavljati spremenjenih okoliščin:

 1. (a.) če pogodba izključuje spremenjene okoliščine,
 2. (b.) po izteku roka za izpolnitev obveznosti, če je rok nastopil pred epidemijo,
 3. (c.) če ni pravilno uveljavljen zahtevek.

Kako uveljavljati razdrtje ali spremembo pogodbe?

 1. (a.) z zahtevkom,
 2. (b.) s tožbo ali nasprotno tožbo,
 3. (c.) s sklenitvijo spremembe pogodbe – če nasprotna stranka pristane.

Borut Škerlj, odv.