Družinsko pravo

V okviru dolgoletne prakse in specializiranosti posameznih odvetnikov v naši pisarni imamo bogate delovne izkušnje iz družinskega prava, ki zajema tako razvezo zakonske zveze, ki postane za katerega koli od zakoncev nevzdržna. Do začetka razveznega postopka pride na podlagi tožbe enega izmed zakoncev ali na podlagi sporazumnega predlog za razvezo zakonske zveze. V primeru mladoletnih otrok je treba določiti tudi skrbništvo, dodelitev, stike in višino preživnine. Če imata zakonca mladoletne otroke, sodišče skupaj s sodbo za razvezo zakonske zveze določi tudi, komu se otrok dodeli, hkrati določi stike drugega zakonca z otroki in določi višino preživnine.

Pozneje je možno vložiti tožbo za spremembo preživnine, to je tedaj, kadar je preživnina postala neustrezna, bodisi za znižanje bodisi za zvišanje preživnine.

Vedno je možna tudi tožba za predodelitev otroka, in sicer takrat, ko eden od staršev, pri katerem otrok živi, onemogoča stike med otrokom in drugim staršem ter stikov ni mogoče imeti, niti ob strokovni pomoči centra za socialno delo. V takem primeru lahko sodišče odloči, da se otrok predodeli drugemu staršu, konkretneje staršu, ki omejuje stike, odvzame varstvo in vzgojo ter to dodeli drugemu staršu.

Neodvisno od razveze zakonske zveze je treba obravnavati delitev skupnega premoženja, ustvarjenega v času trajanja zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti, ki se ob določenih pogojih enači z zakonsko zvezo. Gre za poseben postopek, pri katerem sodišče ugotavlja, kaj vse spada v skupno premoženje zakoncev in ocenjeno višino tega. Zakonska domneva velja 1/2, kar pa je možno vedno izpodbiti. Vsak zakonec namreč lahko dokazuje, da je prispeval več in da je njegov delež v skupnem premoženju višji. Tu je pomembno izpostaviti dejstvo, da v skupno premoženje ne spada posebno premoženje, ki ga je posamezni zakonec bodisi dobil kot darilo ali dediščino.

Zaželeno je, da stranka ob prvem obisku odvetnika prinese s seboj naslednjo dokumentacijo:

  • izpis iz poročne matične knjige,
  • v primeru mladoletnih otrok izpise o rojstvu otrok,
  • fotokopije računov o izdatkih za otroke,
  • potrdila centra za socialno o višini otroškega dodatka,
  • fotokopije plačilnih list za zadnje tri mesece itd.