Gospodarsko pravo

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje in zastopanje tistim, ki sklepajo in izvajajo gospodarske pogodbe, to je pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, zlasti s področja civilnega, stvarnega, gradbenega, odškodninskega, zavarovalniškega in bančnega prava doma in v tujini. Strankam svetujemo pri sklepanju in izvajanju prodajnih pogodb, pogodb o delu, izvajalskih, podizvajalskih in gradbenih pogodb. V pogodbah varujemo položaj upnika – naročnika, kupca ali izvajalca, dobavitelja. Svetujemo dolžniku v pogodbenih razmerjih in pri izvršbi, če ne more izpolniti obveznosti. Če je treba, poiščemo primerna zavarovanja, uredimo postopke sklenitve zavarovanj, hipoteke, poroštvena in menična zavarovanja, svetujemo o uporabi izvršnice.

Nudimo pravno svetovanje in zastopanje v vseh pravdnih in izvršilnih postopkih na sodišču od prve stopnje do pravnomočnosti ter z izrednimi pravnimi sredstvi na Vrhovnem in Ustavnem sodišču.

Uveljavljamo povrnitev navadne škode, nematerialne škode ter uveljavljamo odškodnine in zavarovalnine.

Zastopamo v gradbenih sporih, uveljavljanju plačila po obračunskih situacijah in uveljavljanju napak gradnje.

Na podlagi verodostojne listine vodimo gospodarske izvršbe, vlagamo evropski izvršilni nalog in izvršbe na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Vodimo izvršbe na celotno dolžnikovo premoženje, zlasti na denarna sredstva, premičnine, terjatve, nepremičnine, vse prek portala e-izvršba. Zastopamo dolžnike v izvršilnih postopkih.

Primeri posameznih storitev s področja gospodarskega prava:

 • zastopanje v rednem sodnem postopku,
 • vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev, vključno z ustavno pritožbo in s tožbo na evropsko sodišče za človekove pravice
 • vlaganje tožb, odgovorov na tožbe, vlog in pritožb,
 • zastopanje v gradbenih sporih,
 • uveljavljanje plačila po obračunskih situacijah in napak gradnje,
 • zastopanje v sporih zaradi nastale škode,
 • zastopanje v nepravdnih postopkih po ZGD-1 na sodišču – zlasti o odvzemu upravičenja za vodenje poslov ali zastopanje družbeniku, dovoljenju družbeniku, da brez likvidacije prevzame podjetje, imenovanju ali odpoklicu likvidacijskih upraviteljev; o imenovanju ustanovitvenega revizorja, posebnega revizorja, izrednega revizorja, revizorja, pripojitvenega in delitvenega revizorja; o imenovanju ali odpoklicu članov organov vodenja ali nadzora; o pooblastilu za sklic skupščine ali objavo predmeta, o katerem naj skupščina odloča; o pravici delničarja, družbenika ali zainteresirane osebe do obveščenosti; o primerni odpravnini manjšinskim ali izstopajočim delničarjem; o nadomestilu in denarnem plačilu zunanjim delničarjem; o imenovanju posebnega ali skupnega zastopnika; o predlogu za sodni preizkus menjalnega razmerja,
 • zastopanje v sporih med družbeniki in delničarji družb,
 • vodenje postopka izvršbe na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali izvršljivega naslova (vse v e-izvršbi),
 • vodenje postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine (vse v e-izvršbi),
 • vlaganje evropskega izvršilnega naloga,
 • sestava prodajne pogodbe v domačem in mednarodnem prometu,
 • sestava pogodb o delu, naročilu oziroma izvajalske ali podizvajalske pogodbe,
 • sestava gradbene pogodbe (na temelju domače in tuje zakonodaje ob uporabi gradbenih uzanc in standardov FIDIC),
 • sestava pogodbe o inženiringu,
 • sestava najemne pogodbe,
 • sestava pogodbe o pridobitvi lastninske in stavbne pravice,
 • sestava sporazuma o oblikovanju etažne lastnine,
 • sklepanje izvensodnih poravnav,
 • sestava kreditnih pogodb, pogodb o posojilu,
 • sestava pogodbe o prevzemu dolga,
 • sestava cesijske pogodbe, pogodbe o odstopu terjatve v zavarovanje,
 • sestava poroštvene pogodbe,
 • sestava pogodbe o izdaji menice z menično izjavo,
 • sestava pogodba o ustanovitvi zastavne pravice, hipoteke,
 • sestava pogodbe o kompenzaciji,
 • sestava pogodbe o asignaciji,
 • sestava pogodbe o priznanju dolga, dogovora o plačilu in odpisu dolga,
 • sestava pogodbe o zaposlitvi uprave, člana uprave,
 • sestava leasing pogodbe,
 • sestava donatorske in sponzorske pogodbe,
 • sestava pogodbe o poslovnem sodelovanju
 • sestava pogodbe o trgovskem zastopanju, pogodba o posredništvu,
 • sestava pogodbe o upravljanju,
 • sestava avtorske pogodbe,
 • sestava pogodbe dobave računalniške tehnologije (software, hardware),
 • sestava pogodbe o izobraževanju.