Izvršilno pravo

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje in zastopanje fizičnim in pravnim osebam, ki so stranke izvršilnega postopka.

V izvršilnem postopku strankam, ki v postopku nastopajo kot upniki, nudimo pravno svetovanje in storitev sestave predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava, izvršljiv notarski zapis, druga izvršljiva odločba ali listina, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, za katero zakon določa, da je izvršilni naslov). Strankam kot upnikom nudimo tudi znanje s področja vlaganja izvršb na podlagi verodostojne listine (faktura, menica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je to potrebno za nastanek terjatve, javna listina, izpisek iz poslovnih knjig, overjen od odgovorne osebe, po zakonu overjena zasebna listina in listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine). Sprožene izvršilne postopke redno spremljamo, poizvedujemo o dodatnem premoženju dolžnika, razširimo izvršbo z dodatnimi sredstvi izvršbe, po potrebi zahtevamo seznam dolžnikovega premoženja, dejavno sodelujemo z imenovanimi izvršitelji, kadar poteka premičninska izvršba.

Dolžnike ščitimo z vlaganjem ugovorov dolžnika zoper sklep o izvršbi, predlogov za odlog izvršbe, predlogov za ustavitev izvršbe, predlogov za omejitev izvršbe ter opozarjamo na nepravilnosti pri opravljanju izvršbe.

Dejavno smo udeleženi tudi v postopkih čezmejne izvršbe, torej kadar upnik terja dolžnika, ki ima premoženje v drugi državi. Nudimo storitve in zastopanje v postopkih po Uredbi o evropskem izvršilnem naslovu, Uredbi o evropskem postopku za izdajo plačilnega naloga ter Bruseljski uredbi št. 1, v okviru katere pridobimo potrditev izvršljivosti v državi izvora, opravimo postopek eksekvature, pridobimo potrditev izvršljivosti v državi izvršbe. Na tem področju imamo vzpostavljeno preverjeno sodelovanje s tujimi pravnimi zastopniki.

V postopkih zavarovanja vlagamo začasne odredbe in predhodne odredbe.

Če je izvršba nedopustna, pripravimo tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe.

Primeri posameznih storitev s področja izvršilnega prava:

 • sestava opomina pred izvršbo,
 • sestava predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,
 • sestava predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
 • zastopanje v izvršilnih postopkih,
 • zastopanje v postopkih za zavarovanje,
 • sestava predloga za izdajo začasne odredbe,
 • sestava predloga za izdajo predhodne odredbe,
 • sestava ugovora dolžnika zoper sklep o izvršbi,
 • sestava ugovora tretjega,
 • sestava nasprotne izvršbe,
 • sestava odloga izvršbe,
 • sestava predloga za ustavitev izvršbe,
 • vlaganje rednih pravnih sredstev,
 • vlaganje predlogov po Uredbi o evropskem postopku za izdajo plačilnega naloga,
 • vlaganje predlogov po Uredbi o evropskem izvršilnem naslovu,
 • vlaganje predlogov po Bruseljski uredbi št. 1.