Kazensko pravo

V odvetniški pisarni nudimo zagovore, pravno svetovanje in zastopanje fizičnim in pravnim osebam, ki so udeležene v predkazenskem ali kazenskem postopku. Zagovarjanje in zastopanje oškodovancev v kazenskem postopku zajema aktivno delovanje v smeri pridobivanja in zbiranja dokaznih predlogov ter pripravo obrambe in zagovarjanje v kazenskem postopku in pritožbenem postopku s poudarkom na spoštovanju obdolženčevih pravic do poštenega sojenja.

Za nujne kazenske zadeve imamo organizirano dežurno službo. V primeru odvzema prostosti, policijskega ali sodnega pridržanja ali pripora ali evropskega pripornega naloga na prošnjo osumljenca ali njegovih bližnjih takoj obiščemo pridržano osebo, ugotovimo razloge za odvzem prostosti in za odpravo pridržanja ali pripora uporabimo vsa razpoložljiva pravna sredstva – od pritožbe do zahteve za varstvo zakonitosti na Vrhovno sodišče. Pridržanega spremljamo skozi celotni postopek in vlagamo predloge za odpravo pripora ter pritožbe v primeru podaljšanja pripora.

Po spremembi kazenske zakonodaje aktivno delujemo in zastopamo stranke tudi v fazi pogajanj glede priznanja krivde in sklepanja sporazuma o priznanju krivde.

Skupaj z odvetniki gospodarskega oddelka nudimo pravno svetovanje in zastopanje fizičnim in pravnim osebam v predkazenskem ali kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarstva.

Pravno svetujemo tudi oškodovancem kaznivih dejanja in jih zastopamo pri uveljavljanju premoženjskopravnih zahtevkov ali pri kazenskem pregonu storilcev kaznivih dejanj, ki se preganjajo na predlog ali zasebno tožbo.

Aktivno delujemo tudi na področju prekrškovnega prava. Zastopamo in pravno svetujemo fizičnim in pravnim osebam tako na področju davčnih kot prometnih prekrškov s področja javnega reda in miru ter drugih prekrškov.

Primeri posameznih storitev s tega področja:

 • sestava kazenskih ovadb in predlogov za pregon,
 • zagovor in zastopanje pred državnimi organi v predkazenskem postopku,
 • zagovor in zastopanje v preiskavi,
 • zagovor in zastopanje v rednem sodnem postopku,
 • obramba pred predlaganim ali uvedenim pridržanjem in priporom,
 • vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev,
 • vlaganje predlogov za alternativno izvrševanje kazenskih sankcij,
 • uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku,
 • vlaganje ugovorov zoper plačilne naloge,
 • vlaganje zahtev za sodno varstvo na Vrhovno sodišče,
 • vlaganje ustavnih pritožb,
 • zastopanje pred sodnikom za prekrške.