Stečajno, insolventno pravo

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje in zastopanje pravnim osebam in samostojnim podjetnikom (s .p.), ki imajo težave s kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnostjo, kapitalsko (ne)ustreznostjo ali dolgoročnimi viri financiranja ter jim grozijo ali so že nastopile insolventnost, prezadolženost, nelikvidnost.

Pravno svetujemo in kot odvetniki zastopamo stranke v postopkih prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave in predhodnega postopka preventivnega prestrukturiranja, vlagamo predloge za stečaj, svetujemo stečajnim upraviteljem ter vodimo prijavljanje in spremljanje upniških terjatev. Nudimo pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih od prve stopnje do pravnomočnosti in z izrednimi pravnimi sredstvi. Zastopamo in pravno svetujemo pri sodnih postopkih, ki nastanejo po prerekanju terjatev v stečaju, in v primeru izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj.

Vse postopke na sodišču vodimo prek portala e-insolv ter po dogovoru za stranke spremljamo potek stečajnih postopkov in postopkov prisilnih poravnav in izbrisov družb, stečaje zapuščine, pravnih in fizičnih oseb ter samostojnih podjetnikov.

Primeri posameznih storitev s področja stečajnega prava:

  • zastopanje v rednem sodnem postopku,
  • vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev,
  • pravno svetovanje in vlaganje predloga prisilne poravnave in poenostavljene prisilne poravnave, spremljanje prisilne poravnave,
  • sestavljanje listin v poenostavljeni prisilni poravnavi,
  • svetovanje in vlaganje predloga predhodnega postopka preventivnega prestrukturiranja,
  • vlaganje predloga stečaja pravne osebe, samostojnega podjetnika in osebnega stečaja fizične osebe, stečaja zapuščine,
  • prijava in spremljanje priznanja upniških terjatev,
  • prerekanje terjatev upnikov,
  • vlaganje izpodbojnih tožb, odgovorov na tožbe.