Ustavno pravo

V odvetniški pisarni nudimo pravno svetovanje ter zastopanje fizičnih in pravnih oseb v postopkih:

  • vlaganja pobud oziroma zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za reševanje javnih pooblastil,
  • vlaganja ustavne pritožbe zaradi kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

Ustavna pritožba se lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Ustavna pritožba se vloži v 60-ih dneh od dneva vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. V posebno utemeljenih primerih lahko Ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku navedenega roka. Pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev lahko Ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana kršitev očitna in če bi s kršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive posledice.